Pracownia Juryslingwistyki i Komunikacji Społecznej Publikacje

Artykuły i referaty na konferencjach naukowych

Pani mgr Anna Parzyńska wygłosiła referat pt. „Błędy w tłumaczeniach polsko-francuskich / francusko- polskich  dyrektyw unijnych.” na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza pod nazwą „Polszczyzna w tekstach przekładu” w Gdańsku, 14-15 października 2013r.

Artykuł pt. „Błędy w tłumaczeniach polsko-francuskich / francusko- polskich  dyrektyw unijnych.” ukaże się w publikacji książki pokonferencyjnej „Słowo V”, wyd. UG.

W tekście autorka ukazuje błędy w tłumaczeniach polsko-francuskich, francusko- polskich dyrektyw unijnych. Posługując się licznymi przykładami, pokazuje jak jedno „słowo” może zmienić znaczenie dyrektywy unijnej oraz jak ważna jest interdyscyplinarność – współpraca tłumaczy z prawnikami, ekonomistami, a także ze specjalistami innych dziedzin nauki i techniki. 

 
Pani mgr Marlena Lipińska wygłosiła referat na IX międzynarodowej konferencji „Wschód – Zachód. Dialog języków i kultur” w Słupsku w dniach 18-19.09.2013r. pt: „Różnorodność gatunkowa oficjalnych dokumentów i specyfika ich tłumaczenia”

Poszerzona treść wystąpienia zostanie opublikowana pt. „Różnorodność gatunkowa dokumentów oficjalnych i specyfika ich przekładu” w „Polilog. Studia neofilologiczne” 2013r.

W tekście autorka porusza zasadnicze zagadnienia związane z przekładem w kontekście ich kulturowo-językowej organizacji. Problemy, z którymi boryka się tłumacz podczas swojej pracy najczęściej związane są z nieznajomością terminologii specjalistycznej, a także z niepoprawnym stosowaniem transformacji leksykalnych. Wydaje się, że w przypadku tłumaczenia dokumentów oficjalnych największymi przeszkodami, które musi pokonać każdy tłumacz są rozbieżności występujące w systemach prawnych języka źródłowego i języka docelowego.  

 

Ostatnio modyfikowane: 28.10.2013